Anti Pesten

IKC Vindingrijk wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij pestgedrag. Pesten wordt op onze school niet getolereerd.

Het anti-pestprotocol IKC Vindingrijk voor onze school is er klaar voor. Het gedragsprotocol dient om duidelijkheid te scheppen voor de leerlingen, ouders en leerkrachten.

We werken op school met het sociaal emotionele aanbod van KiVa. Het is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’