De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingsbestuur.

Het mailadres van de MR is mrvindingrijk@leerplein055.nl.  Hier kunt u terecht met uw vragen en/of opmerkingen.

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 2 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

MR-vergaderingen

Vrijwel elke maand komt de MR bijeen om te vergaderen. De data van de vergaderingen maakt de MR bekend via de nieuwsbrief.

Jaarverslag

Elk schooljaar worden onderwijsinhoudelijke zaken, schoolontwikkeling en activiteiten die hebben plaatsgevonden vastgelegd in een jaarverslag. Ook de medezeggenschapsraad maakt een jaarverslag.

Jaarverslag MR-2022-2023. OBS  Het Woudhuis

Klik hier : Jaarverslag MR 2022-2023

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsreglement IKC Vindingrijk.

Dit is de 14e jaargang van de Medezeggenschapsraad (MR) van IKC Vindingrijk.

Algemeen

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. In ons geval zijn dat 4 leden, 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. Denk daarbij aan zaken als het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties & benoemingen, zaken vanuit de Gemeenschappelijk MR (GMR) en overige onderwijskundige zaken. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingbestuur. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid, dus invloed uitoefenend maar niet (altijd) bepalend. Dat is belangrijk om te weten. Het afgelopen schooljaar hebben we 9 keer vergaderd.

Belangrijkste agendapunten

  • Directie IKC Vindingrijk.: Er komen diverse zaken en mededelingen vanuit de directie die ter kennisgeving worden aangenomen, ter instemming worden aangeboden dan wel van advies worden voorzien. Belangrijkste agenda punten in 2019/2020 waren het schoolplan, het strategisch beleidsplan, de schoolgids, het protocol vervanging zieke leerkrachten, de talentateliers, de begroting, de interne audit, de jaarrekening, de tevredenheidspeiling, het formatie overzicht, het vakantierooster en het werkverdelingsplan. Daarnaast is de MR meerdere keren geïnformeerd over de corona maatregelen.
  • Algemene zaken: Binnengekomen post, vragen van ouders of leerkrachten, zaken die goed of niet goed zijn gegaan (mede gebaseerd op enquêtes dan wel het oudertevredenheidsonderzoek) en financiële zaken.
  • MR Zaken: De MR heeft een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld en een jaarplanning opgesteld. De agenda wordt een week voor de vergadering via de Leerpleinapp en website gedeeld met ouders.

Verder heeft afstemming plaatsgevonden met de AC/ouderraad over de financiën, taakverdeling MR-AC en ouderparticipatie.

  • GMR: In de GMR worden schooloverstijgende en gemeenschappelijke zaken besproken. Hierbij gaat het onder meer over het budget voor de MR-en, de algemene statuten, bestuursformatieplannen, het al dan niet verkrijgen van subsidies en dergelijke. Gedurende 2019/2020 is beperkte informatie (agenda/notulen) door de MR ontvangen en besproken. Er is besloten om niet deel te nemen aan de GMR, maar de agenda’s en verslagen wel goed te volgen en waar nodig vragen in te dienen.

Bezetting

De MR bestaat de komende periode uit de volgende leden:

Lobke Kuiper-Traarbach (ouder)         voorzitter

Myrthe Demmer (ouder)                        lid

Vincent Barneveld (leerkracht)             lid

Afgevaardigde GMR:                               geen

De MR vergaderingen zijn openbaar, maar worden vrijwel niet bezocht. Dit jaar heeft de MR verschillende toehoorders gehad.

Tot besluit

Wij willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze school.

Huishoudelijk reglement 

Huishoudelijk Reglement MR IKC Vindingrijk.

huishoudelijk reglement MR IKC Vindingrijk.(1)