Korte introductie van de school

De openbare basisschool IKC Vindingrijk ligt in het wijkdeel Woudhuis, een vrij nieuwe en jonge wijk in Apeldoorn. De leerlingen komen voornamelijk uit de wijken Woudhuis, Osseveld-Oost, Osseveld-West en Zevenhuizen. De school is gehuisvest in Het Bolwerk, een moderne multifunctionele wijkaccommodatie. In dit gebouw treft u ook een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,  buitenschoolse opvangcentra en een sociaal culturele instelling.

IKC Vindingrijk is een openbare school en verzorgt onderwijs vanuit het principe: ‘Niemand uitgezonderd’. We geven les aan leerlingen met uiteenlopende culturele en maatschappelijke achtergronden. Binnen de beschermde omgeving van onze school leren de kinderen van en met elkaar. Verschillen worden daarbij niet ontkend, maar ook niet uitvergroot. Onze school kenmerkt zich door de zorg voor elke leerling. Op onze school kan elk kind zich ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid.

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Kinderen zich bij ons op school thuis voelen, met plezier naar school gaan en zichzelf zijn.
  • Kinderen talenten ontwikkelen. Hiervoor scheppen we een leerklimaat waarin vrijheid en verantwoordelijkheid samengaan, gebonden aan afspraken en regels.
  • Kinderen leren in een veilige leeromgeving. We werken met duidelijke afspraken volgens normen en waarden en besteden extra aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. (o.a. door de KiVatraining en onze moderne methodes).
  • Er een goede samenwerking tussen bevoegd gezag, schoolleiding, leraren, kinderen en ouders is. Een goede school maak je samen!
  • Kinderen centraal staan.
  • De doorstroom naar vervolgonderwijs soepel verloopt.
  • Kinderen straks volwaardig meedraaien in de maatschappij.