Huiswerk

Wij vinden het van belang dat huiswerk geen onafgemaakte taken betreft maar dat het huiswerk van te voren met een didactisch doel gepland wordt. De hoeveelheid huiswerk wordt aangepast aan de groep en de situatie van de kinderen. 

Er wordt geen nieuwe leerstof maar alleen behandelde stof als huiswerk meegegeven. Huiswerk is alleen zinvol als kinderen het zelfstandig kunnen maken zonder veel problemen. We bespreken het huiswerk zo veel mogelijk na met de kinderen. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het huiswerk van hun kinderen. Tijdens de ouder-informatie-middag aan het begin van het schooljaar wordt per groep verteld wat het huiswerk dat schooljaar inhoudt, en wat er van de ouders verwacht wordt. 

Remediërend werk als huiswerk wordt door de leerkracht van het kind vastgesteld. Hier kan geen eenduidige opbouw in gemaakt worden, hierbij is het van belang dat dit per kind wordt afgestemd. 

We onderscheiden op IKC Vindingrijk twee soorten huiswerk n.l.: 

 • Oefenwerk 
 • Structureel huiswerk 

Oefenwerk (dus geen instructie nodig) 

 • Extra oefenen van behandelde oefenstof als blijkt dat een leerling of de hele groep dit nodig heeft 
 • Extra oefenstof voor die leerlingen die het nodig hebben. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de leerling 
 • Voorbereiden van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld thuis voorbereiden van teksten) 

Structureel huiswerk 

 • Oefenen of herhalen van behandelde oefenstof 
 • Toepassen van kennis en/of vaardigheden (ook in een nieuwe situatie) 

Differentiatie in huiswerk 

 • Differentiatie is er al vaak in de klas, in  principe trekken we dat door naar het huiswerk 
 • We variëren in wat we meegeven: 
 • in tijd , in hoeveelheid en in de opdrachten: Het principe is, geen gelijke taak, maar wel een gelijkwaardige inspanning. 

Feedback 

 • We geven feedback. Niet alleen door correctie , maar ook feedback op het leerproces  

Feedback van de leraar, is het gevolg van de actie van de leerling: het wel dan niet maken van huiswerk en de kwaliteit van het gemaakte huiswerk 

                        Wij geven niet zomaar huiswerk mee ! 

 Met welk doel geven we huiswerk? 

 • Integreren van vaardigheden en concepten, die vooral gebruikt worden voor werkstukken en projecten  
 • We vinden het proces minstens zo belangrijk als het resultaat 

Ook belangrijk 

 • We maken onze leerlingen duidelijk wat de bedoeling is en laten hen dat in eigen woorden bij of op het huiswerk schrijven 
 • Is het huiswerk het voorbereiden van een spreekbeurt of iets dergelijks, dan krijgen de ouders een hulpwijzer waar stapsgewijs op staat hoe zij hun kind eventueel kunnen helpen. 

Voorbeeld huiswerk per groep: 

Groep 1-2
We praten bij de kleuters over “oefentips”. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het strikken van de veters, het benoemen van kleuren en vormen etc. Incidenteel kan het voorkomen dat we de ouders vragen om bij uitval opdrachtjes te laten uitvoeren. Verder vragen we de ouders om thuis vooral veel voor te lezen. 

Groep 3
We vragen ook in groep 3 aan de ouders om thuis veel voor te lezen en samen met hun kind(eren) spelletjes te doen. De kinderen krijgen bij elke kern van VLL een gekopieerd boekje mee, deze mag thuis geoefend worden. Zo kunnen ouders  thuis ook volgen waar we in de klas mee bezig zijn. Bij elke kern krijgen ouders een informatiebrief. Zo kunnen ze  volgen waar we elke kern aan werken. Thuis kan er op de computer geoefend worden. 

Groep 4 

Bij elk thema van taal krijgen de kinderen de themawoorden mee naar huis. Deze kunnen ouders met de kinderen oefenen/leren. Halverwege groep 4 hebben de kinderen een boekbespreking. Hiervoor krijgen de kinderen op school instructie, krijgen ouders een begeleidende brief. In groep 4 leren de kinderen de tafels 1 t/m 5 en 10. Ze kunnen hiervoor een tafeldiploma behalen.  

NB Bouw! In groep 3/4
Bouw is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen voorkomen kunnen worden. Dit wordt naast de reguliere leesmethode gebruikt en een goede samenwerking tussen school en ouders is hierbij noodzakelijk.  
Mocht uw kind voor Bouw in aanmerking komen dan krijgt u hierover bericht van de leerkracht.  

Groep 5 en 6 

Ook voor deze groepen geldt het regelmatig oefenen van de tafels In groep 5 wordt het aanbod van de tafels uitgebreid met de tafels 6 t/m 9. Voor veel kinderen is het nodig om ze thuis te oefenen. We vragen ouders om daarbij te helpen.  

We blijven oefenen met het lezen. Elk kind houdt een boekbespreking en bereidt die thuis voor 

 • Elk kind bereidt een spreekbeurt voor 
 • U ontvang hiervoor een hulpwijzer 

Topo groep 6? 

Oefentips voor thuis zijn computerprogramma’s of apps zoals tafeltrainers, de woordentrainer (flitsen) of BLOON (spelling). 

Groep 7 en 8 

In groep 7 en 8 hebben de kinderen 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt. Start is na de herfstvakantie.  

 • U ontvang hiervoor een hulpwijzer 

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen structureel .. keer per week huiswerk: 

 • Topografie 
 • zinsontleding 
 • hoofdbewerkingen 
 • werkwoordspelling