KiVa: een schoolbreed programma voor het versterken van de sociale veiligheid.

 Hoe toetst IKC Vindingrijk de sociale veiligheid?

Door middel van de KiVa signaleringslijst, monitoren wij het schoolklimaat en de sociale en fysieke veiligheid op school en ondernemen actie waar nodig. De leerlingen vullen vanaf groep 3 een leerling vragenlijst in.

Deze rapporten worden gedeeld met de inspectie en hiermee voldoet de school aan de wettelijke verplichting om de kinderen te monitoren op het gebied van sociale vaardigheid.

Uit het schoolrapport is gebleken dat de kinderen:

Een hoog welbevinden ervaren;

Weinig pestgedrag ondervinden; weinig aan pestgedrag deelnemen;

Vinden dat leerkrachten meer dan voldoende doen aan het voorkomen of stoppen van pesten.