De ondersteuning op grote lijnen

In het Handboek Onderwijs Ondersteuning Leerplein055 wordt beschreven hoe de onderwijsondersteuning, en met name de basisondersteuning, voor alle leerlingen binnen Leerplein055 is georganiseerd en vormgegeven.
Leerplein055 wil een organisatie zijn die goed onderwijs biedt aan leerlingen en daardoor
aantrekkelijk is voor ouders. Aan alle aangemelde leerlingen wil Leerplein055 een passende
onderwijsplek bieden, haar leerlingen vanuit een veilig leer-en werkklimaat op een inspirerende manier begeleiden en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.
Goed onderwijs is voor iedere leerling belangrijk en wordt door meer bepaald dan cijfers alleen. Het onderwijs op de Leerplein055-scholen is een optelsom van kennis en vaardigheden, samen leven en persoonlijk groeien.

Uitgangspunt van de onderwijsondersteuning is het zo goed mogelijk afstemmen van het
onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Kenmerkend voor de werkwijze is dat deze opbrengst- en handelingsgericht en planmatig, dat wil zeggen dat de nadruk ligt op het verzamelen van die informatie over de leerling die bij kan dragen aan het handelen. Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling is cruciaal. Diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op het verbeteren van deze afstemming: het wegnemen (of afzwakken) van factoren die een ‘probleem’ in stand houden, het versterken van de positieve aspecten en het zoeken naar een aanpak die werkt. Deze activiteiten richten zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Kernelementen van basisondersteuning zijn:
• opbrengstgericht werken met optimale resultaten tot gevolg;
• handelingsgericht werken met betrokkenheid van leraar, leerling, ouders;
• planmatig werken en planmatig ondersteuning/zorg bieden.

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs en alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Ook kinderen die extra hulp nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Passend onderwijs bij Leerplein055 heeft de volgende uitgangspunten:
• Kwaliteiten en onderwijsbehoeften van kinderen zijn bepalend;
• Ondersteuning van kinderen zo veel mogelijk in de basisscholen;
• Wanneer kinderen zeer intensieve begeleiding nodig hebben gaan ze naar het speciaal
(basis) onderwijs.

Meer informatie Passend Onderwijs Apeldoorn.

De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van leraren.